Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân quy định về việc bảo mật và sử dụng thông tin cá nhân của tất cả các thành viên trên Tỏi đen KIKO. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng, thành viên khi tới với chúng tôi

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

Thông tin của khách hàng, thành viên khi cung cấp tới chúng tôi sẽ phục vụ những mục đích sau:

 

 

 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

Tỏi đen KIKO sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp trong phạm vi:

 

 

 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tỏi đen KIKO

 

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 

Thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được Tỏi đen KIKO cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhâ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi xin cam kết: